تحقیقات رسانه

نیاز به اطلاعات موجود در بازار، جهت برنامه ریزی تبلیغات، اطمینان از اجرای صحیح آن و همچنین اندازه گیری نتایج به دست آمده از کمپین‌های اجرا شده از مسائل پیش روی کسب‌وکارها است.