نرگس صادقی

مدیر توسعه فروش و بازاریابی

مصطفی روستایی

مدیر تکنولوژی و آی تی

شهرزاد ملکی

مدیر اداری و منابع انسانی

سعید نبویان

مشاور‌ارشد‌ تحقیقات‌کیفی

میلاد صادقی

مدیر‌‌پروژه‌تحقیقات مصرف‌کننده

میرحسین موسوی

مدیر پروژه پایش تبلیغات

محمدرضا نعمت پور

مدیر امور مشتریان تحقیقات خرده فروشی

فرشاد امیدزاده

مدیر اجرایی‌و‌میدانی‌تحقیقات خرده‌فروشی