تحقیقات کیفی

ما با استفاده از جدیدترین روش‌های تحلیل کیفی، به کسب‌و‌کارهای مختلف کمک می‌کنیم تا علت و چگونگی تغییرات بازار را پیدا کنند، مخاطبان یک محصول یا سرویس را به‌طور کامل بشناسند و انگیزه اصلی و کلیدی افراد مختلف از قبیل مصرف‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان را پیدا کنند.

کشف و بررسی چراها و چگونگی‌ها

شناخت عمیق مخاطبان یک محصول یا سرویس

کشف انگیزه‌های عمیق و کلیدی مصرف کنندگان

کشف بینش عمیق مخاطبان از یک محصول، پدیده یا سرویس

کشف و ارزیابی روندهای معنی دار در انتخاب، خرید و مصرف

کشف انتظارات و توقعات بالقوه مخاطبان در قبال یک محصول، پدیده یا سرویس

گروه کانونی اکتشافی خلاق (Focus Group)

مصاحبه عمیق فردی (In-Depth Interview)

آزمون چشایی محصولات و کشف بینش و حس عمیق مخاطبان نسبت به آن‌ها (Testing Workshop)

بازدید از منزل (In-Home Visit)

همراهی در خرید (Shop-Along)

تحقیقات قومیت‌شناسی/ مردم‌شناسی (Ethnographic Research)

انجام +250 پروژه مرتبط با تحقیقات کیفی