تحقیقات مصرف‌کننده

این تحقیق به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا با سنجش دقیق سبد خرید و لیست خرید در طول زمان، به تحلیل جامعی از جایگاه محصولات خود در سبد خرید خانوارها و روند تغییرات تصمیم‌گیری خرید خانوارها در انتخاب محصولات و نقاط فروش دست یابند.

همچنین شاخص‌های درصد نفوذ، اندازه حجمی و ریالی سبد خرید، سهم کانال‌های فروش مختلف از هزینه‌کرد خانوار، سهم حجمی و ریالی محصولات در سبد خرید، متوسط قیمت مصرف‌کننده، متوسط حجم و ارزش سبد خرید هر خانوار، تکرار خرید و متوسط حجم و ارزش سبد خرید هر خانوار در هربار خرید، در بازه‌های فصلی قابل ارائه هستند.

واحد تحقیقات مصرف‌کننده از سال 1399 با استفاده از روشی نوین و از طریق اپلیکیشن کابینت در جمع‌آوری اطلاعات خرید، بر پایه پنلی منتخب از خانوارها، امکان شناخت جامع و کاملی از رفتار خرید و متعاقبا مصرف را در صنعت محصولات مصرفی خانوارها فراهم آورده است.
مهمترین هدفی که این تحقیق دنبال می‌کند شناخت رفتار خرید خانوارها با ابعاد مختلف و در سطوح مختلف اقتصادی اجتماعی است. به این معنی که خانوارهایی با ویژگی‌های مشابه معمولا چه محصولاتی را از کدام نقاط فروش تهیه می‌کنند و برای خرید هر محصول چه میزان هزینه انجام می‌شود.
همچنین این تحقیق به صاحبان کسب‌و‌کارها کمک می‌کند تا با سنجش دقیق سبد خرید و لیست خرید خانوارها در طول زمان، به تحلیل جامعی از جایگاه محصولات خود در سبد خرید خانوارها، روند تغییرات تصمیم‌گیری خرید خانوارها در انتخاب محصولات و نقاط فروش دست یابند.

ما در emrc تمام محصولات و برندهای تندمصرف (FMCG) همراه باSKU های مختلف آن‌ها در سبد خرید خانوارها را پایش می‌کنیم.

جمع آوری اطلاعات 117 محصول مصرفی تند مصرف (FMCG) خانوارها در هر ماه