تحقیقات رسانه

نیاز به اطلاعات موجود در بازار، جهت برنامه‌ریزی تبلیغات، اطمینان از اجرای صحیح آن و همچنین اندازه‌گیری نتایج به دست آمده از کمپین‌های اجرا شده از مسائل پیش روی کسب‌وکارها است.

واحد تحقیقات رسانه از سال 1382 در راستای برنامه‌ریزی تبلیغات با رصد دائمی فعالیت‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی، بررسی رفتار رسانه‌ای مخاطبان و ارزیابی عملکرد رقبا شروع به فعالیت کرده است.

پایش تبلیغات در تلویزیون و سازه‌های محیطی (Monitoring) با استفاده از ابزار Ad*X
رصد تبلیغات برند در تلویزیون و سازه‌های محیطی (Tracking) با استفاده از ابزار X*Track
رصد فعالیت‌ رقبا در لحظه (Flagging) با استفاده از ابزار Ad*X
اندازه‌گیری شاخص‌های کمی موفقیت تبلیغات پس از اجرا (Evaluation) با استفاده از ابزار MA*X
برنامه‌ریزی کمپین‌های تبلیغاتی در تلویزیون و رسانه‌های محیطی (Planning) با استفاده از ابزار X*Trim و OHM

پایش +1250 برند در تبلیغات تلویزیونی در هر سال